Regulamin

Ogólne Warunki Handlowe i Informacje dla Klientów
§ 1 Postanowienia podstawowe
(1) Zwracamy uwagę na to, że na czas trwania stosunku handlowego (nawiązanie, zawarcie, dostawa, fakturowanie, płatność) łącznie z ewentualnym okresem gwarancyjnym, są Państwo czasowo związani z Królestwem Niemiec (KRD). W ten sposób korzystasz z konstytucji, prawa i jurysdykcji KRD, które musisz wybrać w pierwszej kolejności w przypadku sporów prawnych. Nie powstają żadne inne prawa, obowiązki ani koszty.


I. Ogólne Warunki Handlowe
§ 1 Postanowienia podstawowe
(1) Poniższe warunki obowiązują dla umów, które zawierasz z nami jako oferentem za pośrednictwem strony internetowej www.ibogaking.de. O ile nie uzgodniono inaczej, nie wyrażamy zgody na włączenie jakichkolwiek własnych warunków, które mogą Państwo stosować.
(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która zawierając czynność prawną, działa w ramach wykonywania wolnego zawodu lub działalności gospodarczej.


§ 2 Zawarcie umowy
(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.


(2) Już poprzez umieszczenie danego produktu na naszej stronie internetowej składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach podanych w opisie artykułu.


(3) Umowa zostaje zawarta poprzez system koszyka online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w "koszyku". Za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym można wywołać "koszyk" i w każdej chwili dokonać w nim zmian.
Po wywołaniu strony "Checkout" i wprowadzeniu danych osobowych oraz warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia są ponownie wyświetlane na stronie przeglądu zamówienia.
Jeśli użyjesz systemu płatności natychmiastowych (np. przelewu bankowego) jako metody płatności, zostaniesz przeniesiony na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym lub zostaniesz przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Na koniec zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronę z przeglądem zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia mają Państwo możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich danych, ich zmiany (również poprzez funkcję "powrót" przeglądarki internetowej) lub rezygnacji z zakupu.
Wysyłając zamówienie za pomocą przycisku "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" oświadczasz, że prawnie wiążąco przyjmujesz ofertę, przez co dochodzi do zawarcia umowy.

(4) Państwa wnioski o przygotowanie oferty są dla Państwa niewiążące. Wiążącą ofertę przedstawimy w formie tekstowej (np. e-mailem), którą mogą Państwo zaakceptować w ciągu 5 dni.


(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pomocą poczty elektronicznej. Dlatego należy upewnić się, że podany nam adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest uniemożliwiony przez filtry SPAM.


§ 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności


(1) Z prawa zatrzymania można skorzystać tylko wtedy, gdy dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.


(2) Towar pozostaje naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.


§ 4 Gwarancja
(1) Obowiązują ustawowe prawa do odpowiedzialności za wady.


(2) Jako konsument jesteś zobowiązany do sprawdzenia towaru natychmiast po jego dostarczeniu pod kątem kompletności, oczywistych wad i szkód transportowych oraz do jak najszybszego poinformowania nas i przewoźnika o ewentualnych reklamacjach. W przypadku nieprzestrzegania tego warunku nie ma to wpływu na ustawowe roszczenia gwarancyjne.


§ 5 Wybór prawa
(1) Obowiązuje prawo niemieckie. W przypadku konsumentów ten wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim nie zostaje cofnięta ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu (zasada korzystności).


(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie obowiązują.


II. informacje o klientach


1. tożsamość sprzedawcy


Globalika
Firma w KRD
Przedstawicielstwo/Posterunek:
Uhlbergstrasse 21
70794 Filderstadt


Siedziba główna:
Petersplatz 6
Do Lutherstadt Wittenberg
Królestwo Niemcy
Tel: +49176 40459973 (brak możliwości konsultacji telefonicznych)
Strona internetowa: www.ormusshop.eu
E-mail: info@ormusshop.eu
Organ regulacyjny: Królestwo Niemiec Numer w rejestrze przedsiębiorstw: 712-G-4777-278
Alternatywne metody rozwiązywania sporów:


Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2 Informacje dotyczące zawarcia umowy
Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty odbywają się zgodnie z przepisami "Zawarcie umowy" naszych Ogólnych Warunków Handlowych (część I.).


3 Język umowy, przechowywanie tekstu umowy


3.1 Językiem umowy jest język niemiecki.


3.2 Kompletny tekst umowy nie jest przez nas przechowywany. Przed wysłaniem zamówienia poprzez system koszyka online, dane umowy można wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej za pomocą funkcji drukowania w przeglądarce. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane dotyczące zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów zawieranych na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną Państwu ponownie przesłane pocztą elektroniczną. 3.3.


3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka online otrzymają Państwo wszystkie dane dotyczące umowy w ramach wiążącej oferty w formie tekstowej, np. pocztą elektroniczną, którą można wydrukować lub zapisać w formie elektronicznej. 5.
5 Zasadnicze cechy towarów lub usług
Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w danej ofercie.


6. ceny i sposoby płatności


6.1 Ceny podane w poszczególnych ofertach, jak również koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.


6.2 Koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie, są one wykazywane oddzielnie w trakcie procesu zamawiania i są dodatkowo ponoszone przez Państwa, o ile nie została złożona obietnica dostawy bez kosztów wysyłki.


6.3 Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą powstać dodatkowe koszty, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, takie jak cła, podatki lub opłaty za transfer pieniędzy (opłaty za transfer lub kursy wymiany walut instytucji kredytowych), które są ponoszone przez Ciebie.


6.4 Wszelkie koszty powstałe w związku z transferem środków (opłaty za przelew lub kursy walut instytucji kredytowych) ponoszone są przez Państwa w przypadku, gdy dostawa realizowana jest do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.


6.5 Dostępne dla Państwa sposoby płatności są przedstawione pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.


6.6 O ile poszczególne sposoby płatności nie stanowią inaczej, roszczenia płatnicze wynikające z zawartej umowy są natychmiast wymagalne.


7. warunki dostawy
7.1 Warunki dostawy, termin dostawy oraz istniejące ograniczenia w dostawie można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w danej ofercie.


7.2 Jeżeli jesteś konsumentem, to zgodnie z przepisami prawa ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia rzeczy sprzedanej podczas transportu przechodzi na Ciebie dopiero w momencie dostarczenia towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, gdy samodzielnie zleciłeś wykonanie przesyłki firmie transportowej nie wskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie wyznaczonej do tego w inny sposób.