Subskrybuj nasz Newsletter i Odbierz Natychmiastowe 20% Zniżki!

Ogólne warunki handlowe
Ogólne warunki handlowe i informacje dla klientów

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Zwracamy uwagę, że na czas trwania relacji biznesowej (rozpoczęcie, zawarcie, dostawa, fakturowanie, płatność), w tym ewentualnego okresu gwarancyjnego, użytkownik jest tymczasowo związany z Königreich Deutschland (KRD). W ten sposób użytkownik korzysta z konstytucji, prawa i jurysdykcji KRD, które musi wybrać w pierwszej kolejności w przypadku sporów prawnych. Nie powstają żadne dalsze prawa, obowiązki ani koszty.

I. Warunki ogólne

§ 1 Postanowienia podstawowe

(1) Poniższe warunki mają zastosowanie do umów, które użytkownik zawiera z nami jako usługodawcą za pośrednictwem strony internetowej www.ibogaking.de. O ile nie uzgodniono inaczej, sprzeciwiamy się włączeniu jakichkolwiek własnych warunków, z których może korzystać użytkownik.

(2) Konsumentem w rozumieniu poniższych przepisów jest każda osoba fizyczna, która zawiera transakcję prawną w celach, które w przeważającej mierze nie mogą być przypisane ani do jej działalności handlowej, ani do jej niezależnej działalności zawodowej. Przedsiębiorcą jest każda osoba fizyczna, prawna lub spółka osobowa posiadająca zdolność prawną, która przy zawieraniu czynności prawnej działa w ramach wykonywania swojej niezależnej działalności zawodowej lub handlowej.

§ 2 Zawarcie umowy

(1) Przedmiotem umowy jest sprzedaż towarów.

(2) Umieszczając dany produkt na naszej stronie internetowej, składamy wiążącą ofertę zawarcia umowy na warunkach określonych w opisie przedmiotu.

(3) Umowa jest zawierana za pośrednictwem systemu koszyka online w następujący sposób:
Towary przeznaczone do zakupu są umieszczane w „koszyku zakupów”. Użytkownik może wywołać „koszyk zakupów” za pomocą odpowiedniego przycisku na pasku nawigacyjnym i w każdej chwili dokonać w nim zmian.
Po wywołaniu strony „Kasa” i wprowadzeniu danych osobowych, a także warunków płatności i wysyłki, wszystkie dane zamówienia są ponownie wyświetlane na stronie przeglądu zamówień.
W przypadku korzystania z systemu płatności natychmiastowych (np. przelewu bankowego) jako metody płatności, użytkownik zostanie przeniesiony na stronę przeglądu zamówień w naszym sklepie internetowym lub zostanie przekierowany na stronę internetową dostawcy systemu płatności natychmiastowych.
Jeśli zostaniesz przekierowany do odpowiedniego systemu płatności natychmiastowych, dokonaj odpowiedniego wyboru lub wprowadź tam swoje dane. Na koniec zostaniesz przekierowany z powrotem do naszego sklepu internetowego na stronę przeglądu zamówienia.
Przed wysłaniem zamówienia użytkownik ma możliwość ponownego sprawdzenia wszystkich danych, ich zmiany (również za pomocą funkcji „wstecz” przeglądarki internetowej) lub anulowania zakupu.
Wysyłając zamówienie za pomocą przycisku „zamówienie podlega płatności”, użytkownik deklaruje prawnie wiążące przyjęcie oferty, w wyniku czego umowa zostaje zawarta.

(4) Twoje prośby o przygotowanie oferty nie są dla Ciebie wiążące. Wiążącą ofertę złożymy użytkownikowi w formie tekstowej (np. pocztą elektroniczną), którą użytkownik może zaakceptować w ciągu 5 dni.

(5) Przetwarzanie zamówienia i przekazywanie wszystkich informacji wymaganych w związku z zawarciem umowy jest częściowo zautomatyzowane za pośrednictwem poczty elektronicznej. Użytkownik musi zatem upewnić się, że podany przez niego adres e-mail jest prawidłowy, że odbiór wiadomości e-mail jest technicznie zagwarantowany, a w szczególności, że nie jest on blokowany przez filtry SPAM.

§ 3 Prawo zatrzymania, zastrzeżenie własności

(1) Użytkownik może skorzystać z prawa zatrzymania tylko w zakresie, w jakim dotyczy ono roszczeń z tego samego stosunku umownego.

(2) Towary pozostają naszą własnością do momentu całkowitej zapłaty ceny zakupu.

§ 4 Gwarancja

(1) Obowiązują ustawowe prawa odpowiedzialności za wady.

(2) Jako konsument jesteś proszony o sprawdzenie towaru natychmiast po dostawie pod kątem kompletności, oczywistych wad i uszkodzeń transportowych oraz o jak najszybsze powiadomienie nas i przewoźnika o wszelkich reklamacjach. Jeśli tego nie zrobisz, nie będzie to miało wpływu na twoje ustawowe roszczenia gwarancyjne.

§ 5 Wybór prawa

(1) Zastosowanie ma prawo niemieckie. W przypadku konsumentów wybór prawa ma zastosowanie tylko w takim zakresie, w jakim ochrona przyznana przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa państwa zwykłego pobytu konsumenta nie zostanie cofnięta (zasada przychylności).

(2) Postanowienia Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów wyraźnie nie mają zastosowania.

II. informacje o kliencie

(1) Tożsamość sprzedawcy

Globalika
Spółka w KRD
Przedstawicielstwo/poczta:
Uhlbergstrasse 21
70794 Filderstadt

Siedziba główna:
Petersplatz 6
Do Lutherstadt Wittenberg
Königreich Deutschland

Tel: +49176 40459973 (Brak konsultacji telefonicznych)
Web: www.ormusshop.eu
E-mail: info@ormusshop.eu

Organ regulacyjny: Królestwo Niemiec Identyfikator w rejestrze spółek: 712-G-4777-278

Alternatywne metody rozwiązywania sporów:
Komisja Europejska udostępnia platformę do pozasądowego rozwiązywania sporów online (platforma ODR), dostępną pod adresem https://ec.europa.eu/odr.

2 Informacje dotyczące zawarcia umowy

Czynności techniczne związane z zawarciem umowy, samo zawarcie umowy oraz możliwości korekty są przeprowadzane zgodnie z postanowieniami „Zawarcie umowy” naszych Ogólnych Warunków Handlowych (Część I.).

  1. język umowy, przechowywanie tekstu umowy

3.1 Językiem umowy jest język Polski.

3.2 Nie przechowujemy pełnego tekstu umowy. Przed wysłaniem zamówienia za pośrednictwem systemu koszyka online dane umowy można wydrukować lub zapisać elektronicznie za pomocą funkcji drukowania przeglądarki. Po otrzymaniu przez nas zamówienia, dane zamówienia, wymagane prawem informacje dotyczące umów sprzedaży na odległość oraz Ogólne Warunki Handlowe zostaną ponownie przesłane pocztą elektroniczną. 3.3.

3.3 W przypadku zapytań ofertowych poza systemem koszyka zakupów online, użytkownik otrzyma wszystkie dane dotyczące umowy jako część wiążącej oferty w formie tekstowej, np. pocztą elektroniczną, którą można wydrukować lub zapisać elektronicznie. 5.

  1. istotne cechy towarów lub usług

Istotne cechy towarów i/lub usług można znaleźć w odpowiedniej ofercie.

  1. ceny i warunki płatności

6.1 Ceny podane w poszczególnych ofertach oraz koszty wysyłki stanowią ceny całkowite. Obejmują one wszystkie składniki ceny, w tym wszystkie obowiązujące podatki.

6.2 Poniesione koszty wysyłki nie są wliczone w cenę zakupu. Można je wywołać za pomocą odpowiednio oznaczonego przycisku na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie, są one wyświetlane osobno w trakcie procesu składania zamówienia i są dodatkowo ponoszone przez użytkownika, chyba że obiecano bezpłatną dostawę. 6.3.

6.3 Jeśli dostawa jest realizowana do krajów spoza Unii Europejskiej, mogą zostać poniesione dodatkowe koszty, za które nie ponosimy odpowiedzialności, takie jak cła, podatki lub opłaty za przelewy pieniężne (opłaty za przelewy lub kursy wymiany instytucji kredytowych), które ponosi użytkownik.

6.4 Wszelkie koszty poniesione w związku z przelewem środków (opłaty za przelew lub opłaty za wymianę walut instytucji kredytowych) ponosi użytkownik w przypadkach, gdy dostawa jest realizowana do państwa członkowskiego UE, ale płatność została zainicjowana poza Unią Europejską.

6.5 Dostępne metody płatności są wyświetlane pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

6.6 O ile nie określono inaczej dla poszczególnych metod płatności, roszczenia o zapłatę wynikające z zawartej umowy są wymagalne w trybie natychmiastowym.

Za złożone zamówienie można zapłacić, w zależności od wyboru Kupującego:
zwykłym przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy.

za pośrednictwem platformy płatniczej:
Przelewy24 – PayPro S.A. ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań

Kryptowaluta

  1. warunki dostawy

7.1 Warunki dostawy, termin dostawy, a także wszelkie istniejące ograniczenia dostawy można znaleźć pod odpowiednio oznaczonym przyciskiem na naszej stronie internetowej lub w odpowiedniej ofercie.

7.2 Jeśli użytkownik jest konsumentem, prawo stanowi, że ryzyko przypadkowej utraty i przypadkowego pogorszenia stanu przedmiotu sprzedaży podczas wysyłki przechodzi na użytkownika dopiero w momencie przekazania mu towaru, niezależnie od tego, czy przesyłka jest ubezpieczona, czy nie. Nie dotyczy to sytuacji, w której użytkownik samodzielnie zlecił transport firmie przewozowej niewskazanej przez przedsiębiorcę lub osobie w inny sposób wyznaczonej do realizacji wysyłki.

  1. odpowiedzialność prawna za wady

Odpowiedzialność za wady reguluje postanowienie „Gwarancja” w naszych Ogólnych Warunkach Handlowych (Część I).

Niniejsze Ogólne Warunki Handlowe oraz informacje dla klientów zostały opracowane przez prawników Händlerbund specjalizujących się w prawie IT i są stale sprawdzane pod kątem zgodności z prawem. Händlerbund Management AG gwarantuje bezpieczeństwo prawne tekstów i ponosi odpowiedzialność w przypadku ostrzeżeń. Więcej informacji można znaleźć na stronie: https://www.haendlerbund.de/agb-service.

ostatnia aktualizacja: 01.01.2023

>